Vážený obchodný partner,

Pri predkladaní návrhu zákona, ktorým sa zrušil zákon č. 371/2019 Z. z. o požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska,  Ministerstvo hospodárstva SR deklarovalo, že zrušením zákona č. 371/2019 Z. z. nekončí zodpovednosť výrobcov, dodávateľov a vlastníkov detských ihrísk za ich vyhovujúci stav v zmysle ostatných právnych predpisov, pričom sa odvoláva na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, ktorá je transponovaná nariadením vlády Slovenskej republiky č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov.

Čo to znamená pre vlastníkov a prevádzkovateľov detských ihrísk na Slovensku?

Prevádzkovateľom nekončí povinnosť udržiavať zariadenia v prevádzkyschopnom bezpečnom stave. Tiež najjednoduchší spôsob ako napĺňať tieto povinnosti je dodržiavaním slovenských technických noriem, nakoľko tieto neupravujú len konštrukčné riešenie zariadení ale aj ich prevádzkovanie. Prevádzku detských ihrísk rieši konkrétne technická norma STN EN 1176 – 7. Zariadenie a povrch detských ihrísk. Časť 7: Návod na inštaláciu, kontrolu, prevádzku a údržbu.

Pri zabezpečení, že zariadenia budú v bezpečnom a prevádzkyschopnom stave je tiež dôležité dodržiavať pokyny na kontrolu a údržbu stanovené výrobcom zariadení.

 

STN EN 1176 – 7 okrem iného predpisuje 4 druhy kontrol, ktoré sa majú vykonávať na detských ihriskách:

a) kontrola po ukončení montáže

b) hlavná ročná kontrola

c) prevádzková kontrola

d) bežná vizuálna kontrola

 

Ponúkame realizáciu hlavnej ročnej kontroly vykonávanú kvalifikovanými vyškolenými pracovníkmi s dlhoročnou praxou v danej oblasti.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať o vypracovanie cenovej ponuky, prípadne o všetky potrebné informácie.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať

Napíšte nám správu

  Vyplnením a odoslaním tohto formulára dávam firme Intersystem EU s.r.o. súhlas na spracovanie osobných údajov v ňom uvedených a to za účelom spracovania môjho dopytu. Intersystem EU s.r.o. sa zaväzuje, že nesprostredkuje tieto osobné údaje tretím osobám, a že budú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

  Kontaktné informácie

  Kancelária

  Hliník nad Váhom 305
  014 01 Bytča

  +421 902 259 803
  +421 948 489 084

  info@intersystemeu.sk